Vår filosofi

Följ oss:VÅR FILOSOFI


OMTÄNKSAMHET

Vi sätter deltagaren i fokus. Vi bryr oss om varandra, deltagarna, företaget och våra samarbetspartners. Vi är ärliga. Vi värdesätter service och gott bemötande.


ENGAGEMANG

Vi gör hela tiden vårt bästa. Vi tar ansvar för vårt eget beteende gentemot våra deltagare, varandra och våra samarbetspartners, befintliga och presumtiva. Vi är företagsamma, tar initiativ och hugger i där det behövs. Vi visar intresse och är med och leder branschens utveckling.


SALUTOGENES

Vi fokuserar på det som bidrar till att främja hälsa. Det innebär att vi främst ser individens styrkor och jobbar utifrån det som är positivt och friskt .Vi strävar efter att stärka individens KASAM – Känsla av sammanhang. Vi fokuserar på individens hela livssituation. Därmed utgår allt vårt arbete från begreppen BEGRIPLIGT – MENINGSFULLT–HANTERBART


FLEXIBILITET

Ingenting är omöjligt. Allt går att lösa. Vi tänker nytt och söker nya vägar. Vi tar initiativ till och är öppna för nya idéer och förändringar. Vi är lyhörda och vi är goda lyssnare.


KVALITET

Kvalitet innebär att vi är medvetna om vad vi gör och varför vi gör det. Kvalitet innebär också att vi följer upp och bevakar vårt arbete och vår arbetsmiljö. Vårt arbete och vår arbetsmiljö följer vi upp genom deltagarenkäter samt samtal individuellt och i grupp. Våra samarbetspartners syn på oss följer vi upp via enkäter och intervjuer.

 

UTVECKLING

Vi är mottagliga och öppna för kritik oavsett om vi anser den vara konstruktiv eller inte. Vi strävar efter att hitta kärnan i kritiken och tillsammans arbeta för att se kritiken om en gåva. En gåva som ger möjlighet till utveckling både för oss som individer, som företag och som i slutändan gynnar våra deltagare. Vi vill medverka till en hållbar förändring både för individen och samhället.


KUNSKAP

Vi tror att varje individ har sina egna svar och lösningar. Vår uppgift är att stödja individens process så att svaren och lösningarna blir tydliga och därmed möjliga att agera på.


Vi arbetar aktivt i vardagen med kompetensutveckling genom en strukturerad och levande dialog. Vi arbetar också aktivt med att tillägna oss ny kunskap genom att nyfiket och öppet lära oss av andra aktörer i samhället samt våra deltagares erfarenhet och kunskap.


DESSUTOM...

Vi är miljö – och kostnadsmedvetna

Vi följer våra policys och rutiner.